Mi is az UNESCO?

unescoAz UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete. A létrehozásához szükséges alkotmányt 1945. november 4-én 20 ország írta alá.

Alkotmányában így fogalmazta meg tevékenységének fő célját:
“a béke és biztonság fenntartását azáltal segíti elő, hogy a nevelés, a tudomány és a kultúra révén szorosabbra fűzi a nemzetek közötti együtt-működést a célból, hogy faji, nemi, nyelvi vagy vallási megkülönböztetés nélkül mindenki számára világszerte biztosítsa az igazság, a törvény és ama emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását, amelyeket az Egyesült Nemzetek Alapokmánya az összes népek javára elismer”.

Jelenleg 191 tagállama és 6 társult állama van. Magyarország 1948. szeptember 14-én lépett be az UNESCO-ba. Működését a következő mandátumokban határozza meg: etikai műhely, referencia központ, nemzetközi etikai normák kidolgozója, konszenzusteremtő fórum. Fő feladata a globalizáció elleni küzdelem, és ezek negatív társadalom iránti előítéleteinek megszüntetése, az oktatás, kultúra és tudomány etikai aspektusainak a vizsgálata, a kisebbségek elfogadtatása és jogaik megismertetése, a regionális összetartás erősítése.

UNESCO tagjai a 190 tagállam kormányzati és nem-kormányzati szervei, amelyeket a párizsi UNESCO titkárság fog össze, és ő is éri el őket a nemzeti bizottságokon keresztül. A konkrét projekt a tagállamok és a párizsi intézmény közötti egyeztetések folyamán készül el. A tagállamok jelzik, hogy az éves projekt melyikében szeretnének részt venni. Tipikus támogatott akciók: konferenciák, kutatások, kiadványok, ösztöndíjak, képzési programok…

Az UNESCO Statisztikai Intézete (UIs) 1999. júliusában jött létre. Célja, hogy pontos adatokkal tudjon szolgálni a tagállamoknak az oktatás, kultúra, technológia és kommunikáció köréből.

Világörökség:
A világörökség csak egy kis része az UNESCO tevékenységének. A kultúra megóvására jött létre 1972-ben. Ma már kiterjedt hálózattal rendelkezik, és különböző új programok jöttek létre. Az egyezmény teljes neve: UNESCO Kulturális és Természeti Világörökségének Védelméről szóló 1972. évi Egyezmény.

A csatlakozott államok elismerik, hogy területükön találhatók olyan helyszínek, amelyek a világörökség részét és tulajdonát képezik, amelynek védelméről a Szervezet gondoskodik. Arra is vállalkoznak a tagállamok, hogy nemzeti értékeiket (a nem felvetteket is) megóvják az utókor számára.

2004. november 3-án az UNESCO egy vészhelyzeti akciócsoportot állított fel, aminek keretén belül a háborús övezetekben található világörökségek védelmét, a természeti katasztrófák és az illegális műkincs-kereskedelem megfékezését szorgalmazza.